Ochrana osobních údajů a podmínky používání souborů cookies

Informace o zpracování osobních údajů subjektů údajů – klientů (fyzických osob)
společnosti Stroje a zařízení s.r.o., IČO: 61459704

  

Společnost Stroje a zařízení s.r.o., IČO: 61459704 (dále jen „Správce“) dbá o ochranu Vašich osobních údajů a tyto údaje chrání v souladu s transparentností, etickými informačními postupy a platnými zákony na ochranu osobních údajů, včetně Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (dále jen „GDPR“).

 

Správce má za cíl zajistit maximální ochranu Vašich osobních údajů při jejich zpracovávání.

Správce uplatňuje vhodná technická, fyzická a organizační opatření, která jsou přiměřeně navržena tak, aby zajišťovala ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, úpravami, nepovoleným zveřejněním nebo přístupem a dalšími formami nezákonného zpracování. Přístup k osobním údajům je omezen na oprávněné příjemce, kteří tyto údaje potřebují znát.

1 Konkrétní zásady a postupy při zpracování

1.1 Správce osobních údajů:
Stroje a zařízení s.r.o., Praha 6, V Předním Veleslavíně 472/7, PSČ 16000, IČO: 61459704

1.2 Kdy dochází ke zpracování osobních údajů

Správce shromažďuje osobní údaje různými způsoby během své činnosti, a to jak on-line, tak off-line. Ke zpracování údajů dochází zejména:

 • při nákupu zboží či služeb,
 • při uzavírání smluv nebo komunikaci s klienty a ostatními subjekty,
 • při návštěvách a používání webových stránek Správce,
 • při výkonu zákonem předepsaných povinností Správce.

1.3 Kategorie osobních údajů:

Správce shromažďuje a zpracovává zejména tyto osobní údaje svých klientů:

 • identifikační a kontaktní údaje,
 • informace, které mu poskytnete při komunikaci s ním,
 • údaje, jejichž zpracování mu ukládá zákonná povinnost.

 Jedná se například o: Jméno; Příjmení; Sídlo; Doručovací adresa; Jméno a příjmení kontaktní osoby; Telefon; E-mail; Podpis

 

1.4 Právní základ pro zpracování osobních údajů:

Zpracování Vašich osobních údajů je vždy podloženo právním základem, kterým je:

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje; zde jde zejména o zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a zákon č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů,
 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

 

1.5 Účely zpracování osobních údajů

Plnění povinností Správce:

 • správa našich smluvních závazků a probíhajícího smluvního vztahu, včetně jednání se smluvními stranami,
 • plnění právních povinností (např. vedení účetnictví, placení daní, pracovně-právní vztahy),
 • zajišťování bezpečnosti našich webových stránek, sítí a systémů,
 • správa našich každodenních obchodních potřeb, například zpracování úhrad a správa finančních účtů, správa smluv, správa webových stránek.

 

1.6 Příjemci osobních údajů:

Správce pro zpracování Vašich osobních údajů využívá dalšího zpracovatele, který osobní údaje zpracovává na pokyn Správce a v souladu s jeho původními účely. Jedná se o účetního a daňového poradce PDF CZ,s.r.o. se sídlem Na krčské stráni 445/3,140 00 Praha 4,  IČO:29007682

Správce dále pro zálohování dat používá cloud od společnosti Google, která se zavázala dodržovat pravidla GDPR.

 

Správce je dále povinen zpracovávané osobní údaje předávat orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení v případě, že ho o to požádají.

 

1.7 Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu, která je potřebná pro účely, za kterými byly shromážděny, obvykle po dobu stanovenou právním rámcem ČR nebo stanovenou Vaším souhlasem.

 

2 Webové stránky

Pro správnou funkci stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na Vaše zařízení. Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují Vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Nastavení svého internetového prohlížeče můžete změnit tak, aby přijaté soubory cookie zablokoval nebo na jejich přijetí upozornil či je smazal. Případně můžete našimi webovými stránkami procházet pomocí anonymního profilu prohlížeče. Další informace o úpravách či změnách nastavení internetového prohlížeče naleznete v příručce nebo v nápovědě k prohlížeči. Pokud nesouhlasíte s použitím souborů cookie nebo podobných technologií, které ukládají informace do vašeho zařízení, musíte odpovídajícím způsobem změnit nastavení svého prohlížeče. Je však možné, že některé funkce našich webových stránek nemusejí pracovat správně, pokud zakážete příjem souborů cookie nebo tyto technologie.

 

3 Vaše práva při zpracování osobních údajů

 

V souladu GDPR máte tato práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům, tj. můžete Správce požádat o vydání potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům (čl. 15 GDPR),
 • právo na opravu svých osobních údajů, pokud některé Vaše osobní údaje, které Správce zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné (čl. 16 GDPR),
 • právo na výmaz svých osobních údajů (právo „být zapomenut“), pokud nechcete, aby Správce některé Vaše údaje zpracovával, a to v případě, shledá-li Správce, že je dán jeden z důvodů pro výmaz Vašich údajů (čl. 17 GDPR),
 • právo podat námitku proti zpracování svých osobních údajů (čl. 21 GDPR) nebo právo na omezení zpracování svých osobních údajů (čl. 18 GDPR),
 • právo na přenositelnost svých osobních údajů, pokud Správce zpracovává vaše osobní údaje na základě vámi uděleného souhlasu nebo smlouvy, můžete získat zpět své osobní údaje, které jste Správci poskytli (čl. 20 GDPR).

 

V případě žádosti o naplnění Vašich práv v oblasti osobních údajů se obracejte na jednatele společnosti – Vladimír Sivulský, V Předním Veleslavíně 472/7, PSČ 16000, Praha 6, tel.: 602259749, e‑mail: info@strojezarizeni.cz

 

 

Datum poslední aktualizace: 25.5.2018

Tvorba web stránky MR Studio WEB & APP Development